Över 100 dagar med extrem torka har bidragit till missväxt inom jordbruket, vattenbrist och skogsbränder på ett sätt som vi inte tidigare sett i modern tid. Jordens förändrade klimat ökar risken för olika former av extremt väder vilka har en negativ inverkan på naturen och på människans förutsättningar att leva på jorden.

Miljöutmaningarna är ofta globala, men lösningarna är i regel lokala och regionala. Det är ofta i våra kommuner som globala åtaganden för att uppnå miljömål ska omsättas i praktisk handling. Båstads kommun har, med sitt ansvar för lokal utveckling och en god livsmiljö, stora möjligheter att påverka arbetet med att uppnå olika miljömål genom fysisk planering av mark, vatten och bebyggd miljö.

Men för att få struktur på våra hållbarhetsfrågor och vårt förebyggande miljöarbete behövs någon i kommunen som har till uppgift att arbeta med att öka kunskapen om det nuvarande miljötillståndet i kommunen, få till ett ökat kretsloppstänkande och forma de strategier som behövs för att uppnå de lokala miljömålen.

Förvaltningen har de senaste åren önskat anställa en miljöstrateg men tyvärr inte fått gehör från den nuvarande politiska ledningen, men vi Liberaler anser det viktigt att en miljöstrateg anställs redan under nästa år. Pengar finns avsatta i Liberalernas budget och i M, S, C, MP och L:s gemensamma budget.

Liberalerna i Båstad